عذرخواهیرعایت قوانین رانندگیمسیر پر پیچ و خمه!باید رعایت کردبگذریم.....شما برای همیشگی هستینزندگی....مثل زندگی منظورمه هر چقدر هم روزای سخت یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
من از خاکم؟از گل؟نهیک جنس بی ارزشمن اینجاو شما آنجاشما تنهایینومن تنهاخدایاشاید یکی شبیه من بودکه دیروزمرد!تنهاییکسی فهمید؟کسی فهمید رسم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
يه نگين آبی يه ماهيه قرمز گلیتوشانقدر خوشگله!يه عشق بغلی و موندنیدو تا سیبتو همون کاسه گِلی!یه خورده سختِفقط...وقت وقت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
یادم نمیره کی  بشقاب قدیمیه مادر بزرگ رو شکست! خیلی ترسو بود! ولی من...............خوب؟ می دونی کفشدوزک کوچولوی من اصلا وقت خوبی نیست برای سرماخوردن! یه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید
یه  نشونهیه  گوله آتیشیه  عالمه خورده سنگیه  جیرجیرک جیغ جیغویه  فنچ خیلی کوچولویه  فرشته صورتییه  لب پر از خندهیه  مترسک خجالتییه  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
مرداد 91
1 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
3 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
6 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
9 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
8 پست
آذر 82
6 پست
آبان 82
4 پست
شهریور 82
7 پست
مرداد 82
8 پست
تیر 82
14 پست
خرداد 82
5 پست
اسفند 81
2 پست